Annemarie Moons

Annemarie Moons is voorzitter van het college van bestuur van Wellantcollege, de grootste groene onderwijsorganisatie van de Randstad voor vmbo, mbo, cursussen en trainingen. Wellantcollege werkt aan het versterken van de regionale samenwerking en verankering van het groene onderwijs in de regio door intensief samen te werken met het bedrijfsleven en de overheid in de ontwikkelagenda van de regio.

Eén van die samenwerkingsverbanden is PPS Waterroute. Een consortium in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden dat bestaat uit ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen uit de groene- en technische kolom. Samen werken ze aan regionale Wateropgaven in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden.

Annemarie is  sinds 2015 voorzitter van de stuurgroep van de PPS Waterroute.  Vanuit verschillende andere functies heeft  zij ook  al met ‘watervraagstukken’ te maken gehad.  Als dijkgraaf bij het waterschap Vallei & Eem en als lid van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, waar zij de verantwoordelijkheid had voor de portefeuille Milieu, Natuur, Water en Handhaving en de portefeuille Economie, Openbaar vervoer, Klimaat en Energie en Duurzaamheid.

In haar lezing zal Annemarie Moons toelichting geven op het belang van samenwerken in de regio, een lerende regio en specifiek het onderwijs. De school als strategische partner en brandpunt voor innovatie, kennisdeling en de toepassing daarvan in de praktijk. Ze zal aangeven welke stappen in de regio worden gezet en hoe de PPS Waterroute hier regie op neemt.

Sybe Schaap

Sybe Schaap is een duizendpoot: VVD-eerste kamerlid, hoogleraar/filosoof die diverse boeken heeft gepubliceerd en bovendien een man met diepe wortels in de watersector. Bijvoorbeeld door zijn werkzaamheden als Dijkgraaf bij onder meer het waterschap Groot Salland als buitengewoon hoogleraar water policy & governance, Technische Universiteit Delft en Wageningen University en als voorzitter van het Netherlands Water Partnership. In zijn down-to earth aanpak staat internationale samenwerking centraal. Zijn visie op wereldwaterleiderschap: "Het gaat erom dat je ertoe doet. Maar dat kun je niet alleen in exportcijfers uitdrukken. Het is een combinatie van factoren. Je moet leiderschap tonen, invloed hebben op internationale agenda’s en evenementen. Je moet vooruitstrevende kennis hebben en een voorbeeldfunctie zijn in je eigen land. Je moet bij willen dragen aan oplossingen voor de wereldwaterproblematiek. Noblesse oblige als wereldwaterleider. En natuurlijk moet je ook wel iets voorstellen in de markt. Een wereldwaterleider is een speler op al deze fronten."

Anne Loes Nillesen

Anne Loes Nillesen is stedenbouwkundige en heeft in 2007 Defacto opgericht, een bureau gespecialiseerd in ruimtelijke opgaven op het raakvlak van water en ruimte. Anne Loes werkt aan verschillende projecten in binnen en buitenland. Zo heeft zij een grote rol gespeeld bij het Nederlandse Deltaprogramma en werkt ze aan het Deltaplan voor Bangladesh en aan een landschappelijke inpassingsstudie van een nieuwe zeewering in Galveston Texas (USA). Bij de projecten van Defacto spelen aspecten zoals klimaat adaptatie, integraal ontwerp, zoeken naar synergie, toekomstbestendigheid en duurzaamheid een belangrijke rol. Anne Loes doceert en publiceert regelmatig over deze thema’s, zo schreef zij onder andere de boeken ‘Waterwonen in Nederland’, ‘Bouwen aan de Delta’ en ‘Delta Interventions’, en was zij docent van de ‘Climate adaptation’ en ‘Delta interventions’ studio aan de TU Delft.

Momenteel werkt ze met haar bureau aan het MIRT onderzoek Alblasserwaard Vijfheerenlanden waarin meekoppelkansen tussen de waterveiligheidsopgave en ruimtelijke-economische opgaven worden verkend. In haar lezing zal Anne Loes ingaan op de vragen waarom de dijken van de Alblasserwaard steeds weer worden verhoogd, welke unieke ruimtelijke karakteristiek de maritieme sector de regio biedt en hoe deze kunnen worden behouden en versterkt en welke kansen er liggen voor binnen recreatie en hoe de verschillende opgaven en kansen binnen het gebied grenzeloos kunnen worden verbonden.