Duwtje in de rug voor werkgroep beheerconvenant met nieuw keurmerk

Stichting Blauwzaam ijvert al vanaf 2015 voor ecologisch beheer van de bermen in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden. En met succes! Eind 2015 is daarvoor met 15 partijen een convenant afgesloten. Een unieke samenwerking, die als voorbeeld dient voor de Vlinderstichting (één van de leden van het Convenant). De Vlinderstichting ontwikkelt op dit moment een keurmerk voor deze ecologische manier van bermbeheer. Uitdaging voor BlauwZaam om alle deelnemende partijen te verleiden deel te nemen aan dit keurmerk.

Kleurkeur: voor meer kleur in onze bermen

Door het intensieve gebruik van ons land worden bermen en groenstroken, in het buitengebied en in steden en dorpen, steeds belangrijker voor vlinders, bijen en biodiversiteit in het algemeen. Daarom komt De Vlinderstichting met een keurmerk voor goed (maai)beheer: Kleurkeur. Een nieuw keurmerk voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Aannemers en groenbedrijven die bij het beheer rekening houden met vlinders en bijen komen in aanmerking voor dit keurmerk. 

Waarom kleurkeur?

Bermen en groenstroken zijn belangrijk in het buitengebied en in het bebouwde gebied. Bloeiende bloemen bieden namelijk voedsel aan vlinders, bijen en andere insecten. Ook rupsen vinden hier voedsel, en insecten kunnen er overwinteren. Maar dit geldt alleen als de bermen op de juiste manier beheerd worden. Pas dan kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Nederland. En dat is hard nodig met de huidige achteruitgang van insecten.

Het Kleurkeur zorgt voor meer bloeiende bloemen in bermen 

Prijs en kwaliteit in balans

De aanbestedingsprocedure voor het beheer is nu vaak nog alleen prijsgestuurd: de goedkoopste aanbieder krijgt de opdracht. Door al in de bestekken ecologie en biodiversiteit een plek te geven zoals ook met veel andere eisen het geval is via de RAW-systematiek en door de instelling van het keurmerk kan, naast op prijs, ook op kwaliteit worden geselecteerd. Met het Kleurkeur kunnen goede bedrijven zich profileren en hebben de opdrachtgevers de garantie dat het werk ook gericht zal zijn op het verhogen van de ecologische kwaliteit en niet alleen op het zo goedkoop en snel mogelijk uitvoeren van de aangegane verplichting.

Samenwerking

De Vlinderstichting werkt voor het Kleurkeur samen met de Stichting Groenkeur en het kennisplatform CROW, die veel ervaring hebben met keurmerken en de eisen die gesteld worden aan beheer en met kennisbedrijf Aequator. Een aantal groenaannemers en deelnemers aan de Green Deal Infranatuur, overheden, infrabeheerders en ingenieursbureaus, worden nauw betrokken bij de opzet en inhoud van het keurmerk.

Geen ‘carnavalsmengsels’

Er zijn de laatste jaren gelukkig steeds meer initiatieven om de bijen en vlinders te helpen door bermen in te zaaien met kleurrijke bloemenmengsels met uitheemse soorten. Hoezeer dat vaak met de beste bedoelingen gebeurt, wijst de Vlinderstichting er op dat deze ‘carnavalsmengsels‘ weinig nut hebben voor de vlinders en bijen, omdat ze weinig voedsel bevatten voor de wilde bijen en vlinders. Om deze onmisbare bestuivers echt te helpen is het belangrijk om inheemse plantensoorten (waardplanten) te zaaien. 

Biodiversiteit stimuleren

De aanleg van een bloemenweide kan het begin zijn van een nieuw ecosysteem met bijen, zweefvliegen, vlinders en libellen maar ook voor kleine zoogdieren als muizen en egels en vergeet niet de zaadetende zangvogels of de vogels die op hun beurt weer leven van de aanwezige insecten. Als het bloemenmengsel bestaat uit inheemse soorten die in het gebied thuishoren, stimuleer je de biodiversiteit en blijft het niet alleen bij 'kijkgroen'.

Blijf op de hoogte