PPS Waterroute 2016

Situatie:

Door een verandering in de watersector is de complexiteit van de wateropgaven sterk toegenomen. Het is kennisintensiever geworden en er zijn nieuwe kennisdomeinen (groen – stedelijk – technisch) bijgekomen.
Drie belangrijke spelers (onderwijs – overheid – ondernemers, ook wel ‘triple helix’ te noemen) zijn in deze regio met elkaar verbonden en werken nauw met elkaar samen. Deze triple helix staan voor nieuwe, elkaar deels overlappende uitdagingen waarbij cross sectorale verbindingen nodig zijn.

Op de arbeidsmarkt is zowel kwantitatief als kwalitatief sprake van een mismatch: er worden 2500 nieuwe banen in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden verwacht tot 2020, maar hiervoor zijn goed gekwalificeerde arbeidskrachten nodig. Vanuit de MBO stromen onvoldoende (gekwalificeerde) leerlingen richting de watersector.

Onderwijs speelt een belangrijke rol door een brug te slaan tussen nieuwe ontwikkelingen en de vertaalslag naar de werkvloer. Duurzaamheid binnen het vakmanschap dient opgenomen te worden en de innovatiecapaciteit dient te worden verhoogd.

PPS Waterroute:

Om die reden is een ‘Publiek Private Samenwerking (PPS) Waterroute’ opgezet bestaande uit triple helix partijen op het gebied van water. Vanuit een gezamenlijke aanpak richten de partijen zich op de arbeidsmarkt van de watersector in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden. De PPS heeft als opdracht om schoolorganisatie én regionale omgeving opnieuw in te richten op innovatie, integraliteit en cross-over samenwerking.

Doelstellingen van deze PPS in het beroepsonderwijs:
1.    Het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt van de watersector in het rivierengebied.
2.    Het voldoen aan kwalitatieve en kwantitatieve behoefte van de watersector in de regio.
3.    Het realiseren van een passende kennis – en opleidingsinfrastructuur voor de watersector.

Om dit te kunnen realiseren worden 3 deeltrajecten opgestart en uitgevoerd door de projectgroep Waterroute:
1.    Oprichting van een gebiedscoöperatie in Gorinchem (als organisatievorm).?(Een nieuwe vorm van samenwerking, open innovatie en modern ondernemerschap).
2.    Oprichting en uitvoer van een kenniswerkplaats (fysieke plek waar partijen aan de slag gaan met kennis, arbeidsmarkt en opleiding, gericht op innovatie).
3.    Ontwikkeling van methodiek Regioleren (methodiek om complexe projecten uit te voeren vanuit verschillende rollen en culturen samen met regiopartners, met als doel de regio te verbeteren = Lerende regio).

De projectgroep Waterroute wordt hierbij ondersteund door andere projectgroepen (Agenda Water & Duurzaamheid, Werving & Kennismakingsprogramma VO, MBO, Leven Lang Leren) die bijdragen aan de invulling van de deeltrajecten. De verkregen input wordt vervolgens door vertaald naar de kenniswerkplaats en de oprichting van de gebiedscoöperatie.

Regioleren

De PPS Waterroute is sterk gekoppeld aan het onderwijstraject Regioleren. Om vanuit verschillende culturen (bedrijven – scholen - publieke organisaties) tot effectieve samenwerking te komen wordt de methodiek Regioleren ontwikkeld en toegepast in o.a. de kenniswerkplaats.

Het gaat hierbij om het creëren van een duurzaam meerjarig samenwerkingssysteem (lerende netwerkstructuur). Dit resulteert in gezamenlijke projecten, kennisdeling en economische vooruitgang. Door te focussen op de verbinding met de regio wordt innovatie gecreëerd.  De school en de regiopartners zullen een transitieproces moeten doorlopen om deze systeeminnovatie te realiseren.

De methodiek is erop gericht om te leren omgaan met nieuwe (duurzaamheids)opgaven vanuit verschillende rollen en culturen, gericht op complexe projecten en het leren en werken in de triple helix.

De methodiek bestaat uit  5 proceslijnen:
1.    Ontwerp: ontwikkelen van de kennis- en innovatieagenda  formuleren thema’s met triple helix partners binnen de regio d.m.v. coalities met partners .?Thema’s: water, duurzaamheid, stedelijk groen, food.
2.    Duurzame samenwerking: met partners om een gebiedscoöperatie op te zetten, kenniswerkplaatsen en de lerende netwerken vanuit de geformuleerde thema’s.
3.    Aan de Slag: vraagstukken vanuit de regio worden vertaald naar projecten en uitgevoerd door de triple helix vanuit de kenniswerkplaats.
4.    Transitie: product en proces vanuit de projecten levert nieuwe kennis en producten, die leiden tot systeeminnovatie binnen de triple helix.
5.    Lerende regio: de transitie tot een lerende hybride regio is gerealiseerd en onderhoudt zichzelf.

De processen blijven zich herhalen en vernieuwen in cyclische voortgangen. Deze leiden tot verdere transitie en systeeminnovatie ten dienste van de ontwikkeling van een economisch gezonde, leefbare en duurzame regio.

RIF:
Om de ontwikkeling en realisatie van de PPS te financieren is, naast de eigen bijdrage van de partners van de PPS Waterroute, een Regionaal Investeringsfonds (RIF) aanvraag ingediend. Deze financiële ondersteuning voor onderwijs is toegewezen. Deze RIF heeft een looptijd van 01-08-2015 tot en met 31-12-2018. Na deze subsidieperiode is het de bedoeling dat de gebiedscoöperatie PPS Waterroute overgaat in een organisatievorm met eigen verdienmodel en een verankering van de samenwerking met het regionale en internationale bedrijfsleven en onderwijs tot stand brengt.