Lezingen en workshops over Bodem als basis voor kringlooplandbouw?

Veenweiden zonder koeien? door Ad van Rees (4 februari 2019)of kan het anders?
7 maart : excursie naar Stolwijk 

(8 januari 2019)
BlauwGroen Fundament (project binnen Groen Verbindt) organiseert samen met Wellant op de Bossekamp in Ottoland een aantal informatieve bijeenkomsten met blauw en groene thema's.  2019 willen we kijken of hiervoor in de regio belangstelling is. We starten met 

“ Bodem als basis van de landbouw”

Twee bijzondere lezingen voor boeren, burgers en buitenlui, gevolgd door 4 workshops speciaal bestemd voor de agrariërs. De cursus trekt zich niets aan van de nieuwe provincie indeling en is dus open voor inwoners van de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard. De twee avonden  starten om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur. De toegang is gratis. Inloop vanaf 19.30

Transitie naar Kringlooplandbouw *2
Die transitie naar kringlooplandbouw  is door minister Scholten verder in gang gezet. De "oude landbouw", die gebaseerd is op zo hoog mogelijke voedselproductie tegen zo laag mogelijke kosten gaat op weg naar een "nieuwe landbouw" die meerdere belangen dient: voedsel, natuur, klimaat en bodemkwaliteit – en ze gaat uit van de draagkracht van de aarde en een efficiënt gebruik van grondstoffen op bedrijfsniveau en in de regio. De bodem vormt de basis van die kringlooplandbouw. Bodems zijn levende systemen die de belangrijke functie hebben uit zonne-energie koolstofverbindingen voort te brengen, in een vorm die mensen en dieren kunnen eten. Een goede bodemkwaliteit vraagt een evenwichtig en verantwoord gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen, uitgekiende bouwplannen en bewerking met machines die afgestemd zijn op het draagvermogen van de bodem. De bodem draagt dan niet alleen bij aan een hogere opbrengst, maar kan ook als buffer dienen voor extreme weersomstandigheden.

Praktijkprogramma
Wellant kijkt samen met kennisinstituten, overheid, landbouwers en maatschappelijke organisaties hoe de blauw groene thema's gedeeld kunnen worden, hoe we de kennis delen én hoe opschakeling daarin functioneert. Concreet, praktisch en met nieuwe vormen van samenwerking wordt gewerkt aan dit Praktijkprogramma.Wellant hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de regio en daarmee ook de transities die voor ons liggen.   

Programma:

17 januari LEZING 
Peter Vanhoof  is zelfstandig onderzoeker van Organic Forest. Onder het motto “Meten is Weten, Gissen is Missen” heeft Peter in de loop der jaren een innovatieve methode ontwikkeld om de activiteit van het bodemleven te meten. De resultaten van de bodemtest maken duidelijk hoe het bodemmilieu en de bemesting de gezondheid van de teelt ondersteunt of ondermijnt. Tijdens de lezing legt Peter uit hoe de symbiose tussen plant, bodemleven en bodem mineralen verloopt en hoe je van dit ecosysteem kan gebruik maken om zo economisch mogelijk te boeren. De lezing is gericht aan gangbare melkveehouders en geeft ideeën aan hoe je je eigen bedrijfskringloop voor je kunt laten werken: hoe het rantsoen de kwaliteit drijfmest bepaalt, hoe de drijfmest een goed voedsel voor het bodemleven kan worden (met optimale benutting), hoe de bemesting de kwaliteit ruwvoer beinvloedt. Peter wil geen monoloog houden, maar voorziet ruim de tijd voor vragen en brainstormen. Wie al een voorsmaakje wil kan gaan kijken op de site van Organic Forest www.organic-forest.eu.

De Heer Vanhoof gaat ook in op wat we zelf kunnen doen of laten bij de verbetering van de de bodemvruchtbaarheid.

Lezing optimalisatie van je bedrijfskringloop nog een nalezen? Dat kan. Met dank aan Peter Vanhoof 

29 januari LEZING
(Indien aanwezig: 
neem bodemanalyses en kuilanalyses van gras mee)
Nick van Eekeren ( Louis Bolk instituut) richt zich in het bijzonder op de veehouderij in de VEENWEIDEN. In onze regio daalt de bodem en stijgt het waterpeil. Koeien en tractoren zakken er weg in de zompige grond. Worden de weiden steeds minder bruikbaar voor de veehouderij? Kunnen we de bodembenutting nog verbeteren of zitten de veehouders aan de grens? Nick gaat in op de elementen die de bodemkwaliteit beïnvloeden en van elkaar afhankelijk zijn: waterhuishouding, bodemstructuur, organische stof, beworteling, bodemleven en bodemchemie.

7,14 februari en 7,14 maart WORKSHOPS met o.a. Coen ter Berg. 
Vier Workshops speciaal voor en met agrariërs.In vier op elkaar aansluitende workshops wordt dieper ingegaan op de verschillende onderdelen van aspecten die in de lezingen zijn behandeld.Met behulp van eigen bodemprofielen wordt gekeken naar de bodemverdichting, naar de invloed van mest op het bodemleven, bodemvruchtbaarheid  en de indicatoren van bodemkwaliteit. Naar aanleiding van eigen leervragen wordt aandacht besteed aan de relatie landbouw en natuur en gekeken  waar voor de biodiversiteit de meeste winst is te behalen? De workshops vinden plaats in een groep van maximaal 20 deelnemers. De workshops duren van 13.00 - 16.00 *1

Voorlopige opzet: mede afhankelijk van de verwachtingen van de deelnemers. 
1ste middag (7 februari): Edith Finke:
Bodemvruchtbaarheid, indicatoren, ontstaan veenbodem,bodemstructuur, bodemkaarten en -ecosystemen,  waterstand 

2de   middag (14 februari) Coen ter Berg: is verzet naar 11 april, wegens ziekte van Coen. 
Bodembeoordeling met behulp van zelf gemaakte bodemprofielen, bodemleven en biodiversiteit, flora en fauna van de bodem, bodembewerking. 

3de  middag: (7 maart)Excursie naar Stolwiijk. Start daar om 13.00. 

4de middag: (14 maart) Rene Jochems
Bodembiologie en bemesting, invloed van mest op het bodemleven, ziekteweerbaarheid en efficiënte vergroten, bodemvruchtbaarheid en voerkwaliteit. Goed bodembeheer de bodem als buffer en reactor, adaptatie en flexibiliteit; René werkt ook met behulp van bodemmonsters. *3

Er is ruimte voor vragen van de agrariërs. de 3de workshop is ook nog open en kan met leervragen ingevuld worden. 

De vier workshops zijn speciaal gericht op de agrariërs van de VA en starten steeds om 13.00uur.*1 Opgeven voor de workshops: ottoland@wellant.nl Tevens op de site een Uitnodiging van Wellant 

*1 De laatste workshop loopt tot 16.30 

*2 Waar denken we aan bij Kringlooplandbouw?

  • de bodemgezondheid (bodemleven) staat centraal
  • het gaat niet alleen om N en F, maar om C ( koolstof en C/N verhouding, om sporenelementen en mineralen
  • vaste mest bovengronds  uitrijden, eigen mest of uit de regio
  • groenbemester
  • grondgebonden
  • we leren van voorbeeldboeren en van elkaar
  • kringlopen zijn lokaal en regionaal, (beslist niet internationaal)
  • we dragen bij aan een mooi en gezond landschap, schoon water en schone lucht
  • we willen een regelgeving (t.a.v. ammoniak, stikstof en fosfaat) die past bij onze manier van werken.

*3 De ecologische diensten van de bodem 

 

 

Locatie: Wellant college
Peter Vanhoof
Nick van Eekeren ©Orange Pictures
Workshop met Coen ter Berg
Edith Finke
René Jochems


LEZINGEN
Datum:    17 januari
Wat:        1ste lezing door Peter Vanhoof
Waar:      Wellant College
               Ottoland
Tijd:        19.30 inloop
               20.00 start
Kosten:    Gratis
Welkom:   Alle inwoners van AV

Datum:    29 januari 
Lezing:     2de lezing door Nick van Eekeren
Waar:      Wellant College
               Ottoland
Tijd:        19.30 inloop
               20.00 start 
Kosten:    Gratis
Welkom:   Alle inwoners van AV
Naslag:    de brochure die uitgedeeld is 

 

WORKSHOPS

Workshop 1 
Datum:    7 februari
Wat:        Start van de cursus met Edith Finke
Waar:      Wellant College Ottoland 
Tijd:        13.00 start

Workshop 2 (NB is vervallen door ziekte van Coen, is verzet naar 11 april)
Datum:    14 februari
Wat:        Bodembiodiversiteit met Coen ter Berg
Waar:      Wellant College Ottoland
               of op locatie
Tijd:        13.00 start

Workshop 3 : Excursie
Datum:     7 maart 
Wat:         Excursie naar Stolwijk 
Tijd:         13.00 in Stolwijk

Workshop 4
Datum:    14 maart
Wat:        Bemesting met René Jochems
Waar:      Wellant College Ottoland / of op locatie
Tijd:        13.00 start

Workshop 2 (was 14 februari is)
Datum:    11 april 
Wat:        Bodembiodiversiteit met Coen ter Berg
Waar:      Wellant College Ottoland
Tijd:        13.00 start