Energie was één van de speerpunten bij de start van de Stichting BlauwZaam. In 2012 werd een samenwerking met de landelijke overheid gezocht en kwam de regionale Green Deal Energie tot stand.
In totaal werden in deze periode 5 Energieconvenanten afgesloten, waarin 125 ondernemers elk drie jaar actief deelnamen om hun energiegebruik te verlagen, zelf energie op te wekken en bij te dragen aan de bewustwording. Met als ultiem doel: een energie neutrale regio.

Energieconvenant I - LEES MEER -

Energieconvenant II - LEES MEER-

Energieconvenant III - LEES MEER -

Energieconvenant IV - LEES MEER -

Energieconvenant V - LEES MEER -

Het was vooral de werkgroep Bouwen en Wonen die bergen werk heeft verzet in de verduurzaming. Voortdurend waren ze op pad en organiseerden de groep kennissessies, lezingen, symposia, overleggen en energiecafé's. Mede door de inzet van individuele leden ontstond de eerste energie neutrale bedrijfshal, ontstond de collectieve aankoop van zonnepanelen door een samenwerking tussen gemeenten en Groenwaarts én sloten zij 2017 af met een zeer drukbezochte bijeenkomst over Gasloos (ver)bouwen.

2018 is een belangrijk transitiejaar. Bouwen is niet langer een kwestie van energie- en warmtetransitie. Veel bewoners en ondernemers denken actief na over gasloos bouwen. De bewustwording over veranderingen is er gekomen. Het gaat nu steeds meer over het hoe en hoe houden we het ook betaalbaar.
Het Nieuwe Bouwen wordt steeds meer een integraal proces waarin wijken heel divers worden opgebouwd. Het moderne beeldkwaliteitsplan houdt rekening met diverse samenwoningseisen, groen, natuur-inclusief, mobiliteit, gezondheid. Ook in de utiliteitsbouw worden grote stappen gezet naar klimaatneutraal. Daken worden op dit moment vol gelegd met PV panelen. Energiethema's worden uitgewerkt in de andere basisthema’s als Circulaire Economie

Op dit moment lijkt een aparte werkgroep Energie overbodig ....

BlauwZaam wil een bijdrage te leveren aan de Regionale Energietransitie. Huizen en Bedrijven gaan van het gas af; er komen alternatieven  voor gas georiënteerde productieprocessen. En met elkaar willen we de CO2 uitstoot verminderen. Welke plannen zijn daarvoor het meest geschikt? Windenergie, zonneweides, collectieve WKO's, warmtenetten, ....? Uiteraard één van de onderwerpen tijdens het Symposium!

De werkgroep Bouwen en Wonen was de afgelopen jaren trekker van vele projecten die draaiden om energie (NOM, PVpanelen, gasloos, warmtepompen). Deze thema’s moeten nog steeds onder de aandacht gebracht worden d.m.v. voorbeelden en workshops.
Maar er is ook een grote bereidheid om van de "smalle" focus Energie te switchen naar wijkgebonden en gebieds-georiënteerd bouwen. Dus een duurzamere integraal aanpak. Er vindt dus verschuiving plaats. Wijken worden heel divers opgebouwd. Het moderne beeldkwaliteitsplan houdt rekening met diverse samenwoningseisen,de sociale cohesie verdient aandacht, groen, natuur-inclusief, elektrisch rijden, mobiliteit, gezondheid.Maar ook een goede (digitale) infrastructuur. Bouwen wordt samenwerken met steeds meer en steeds andere partijen. En hopelijk met een circulair eindproduct. 

De werkgroep Het Nieuwe Bouwen komt met inspirerende regionale voorbeelden

Bouwen en wonen kan hiermee meer dan ooit een verbindingsfunctie krijgen met de ambities van de overheid. (energiestrategie, warmtetransitieplan, landschapsontwikkeling, waterberging, voorkomen van hittestress, maar vooral ook innovatieve concepten). Hiermee willen we dus verder. Samen met een groep die het leuk vindt om zijn kennis op die gebieden te delen en te komen tot innovatieve concepten.

Symposium VIII sprekers en pitchers

Jan Brand
Josia Bikker

Aanmelden ook mogelijk vanaf deze plek.