Afsluiting Energieconvenant IV met positieve berichten

- 26 september 2017 - 

Maandagmiddag 25 september 2016 was de afsluiting van het Energieconvenant IV. Na een rondleiding door het pand van GCC Print Professionals en uitleg door onze gastheer Frank den Hollander van wat zij voor ondernemers betekenen, startte het ‘officiële’ gedeelte van de middag met een voorwoord door Wethouder Arjen Rijsdijk.

Terugblik en vooruit kijken
Arjen benadrukte dat er veel veranderingen zijn te zien ten opzichte van vroeger. Met name het besef dat we moeten verduurzamen leeft sterk bij overheid en ondernemers. Zo heeft de gemeente Gorinchem, uiteraard één van de deelnemers aan het Convenant, een geheel nieuw Beleidsplan Duurzaamheid opgesteld.

In een heldere presentatie licht beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente Gorinchem Dick Rumpff dit nieuwe beleidsplan toe. Het plan bestaat uit drie speerpunten: het gemeentelijk handelen, biodiversiteit en energie waarbij de nadruk ligt op dit laatste punt. Het succesvol afsluiten van het vierde convenant heeft de gemeente aangezet om dóór te gaan en van duurzaamheid een punt te maken en o.a. met de bedrijven te zoeken naar kansen om samen te werken en de toekomst vorm te geven. 

Meten is weten
Na een korte pauze heeft Willemien Troelstra van Stichting Stimular de rapportage van de milieubarometer toegelicht. De resultaten zijn nadelig beïnvloed door positieve zaken: een aantal ondernemers kenden een forse groei waardoor logischerwijs meer energie verbruikt moest worden en er zijn maatregelen getroffen die bij de opstart juist extra energie nodig hebben om later te kunnen bezuinigen. Lees hier de volledige rapportage en genomen maatregelen.

Uiteindelijk is een gezamenlijke CO2 reductie gerealiseerd van 6% ! Vier van de deelnemende bedrijven heeft zelfs meer dan 10% bespaard op de uitstoot van CO2. Een eyeopener voor kartrekker Bowy van Dam van Aditech was het goed letten op de zogenaamde sluipverbruikers: het uitzetten van koffiemachines, computers en zelfs waterkoelers (die ’s-nachts aan blijven staan) laten het energieverbruik en dus de CO2 uitstoot fors dalen!

Wat alle ondernemers opgevallen is, zo verwoordde Ton den Breejen van het DaVinci College de breed gedragen mening, is dat het gedrag positief verandert. Van iedereen. Door jaarlijks je verbruik te meten ontstaat inzicht in je gedrag. Duurzaamheid krijgt een diep gewortelde plek in het duurzaam denken en doen en, vulde Tommy van de Giessen van Lumeco aan: “Het is ook leuk om te doen!”

Dankwoord
Rolia Wiggelinkhuijsen bedankte met bloemen de gemeente Gorinchem, Willemien Troelstra van Stimular en Bowy van Dam. Kok Geelen van Compar werd speciaal in de bloemetjes gezet vanwege de grote en vrijwillige inzet deze afgelopen 4 jaar om de communicatie rondom dit Convenant vorm te geven.  

De middag is afgesloten door wethouder Arjen Rijsdijk met het uitreiken van de welverdiende oorkondes, waarna de gelegenheid was om nog wat na te praten. 

BEKIJK HIER ALLE FOTO'S

Eindrapportage Vierde Blauwzaam Energieconvenant

Juni 2017

Het is mooi om te zien dat een idee uit 2010 nog steeds verder rolt en weer nieuwe ondernemers zijn gestart of hebben doorgepakt met de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. De eerste drie Blauwzaam energieconvenanten ontvingen een bijdrage uit de Green Deal ‘Blauwzaam Energieconvenanten’. Dit vierde convenant kwam tot stand zonder die bijdrage en was een pure samenwerking tussen de bedrijven, Blauwzaam en de gemeente Gorinchem.

Zo heeft weer een grote groep bedrijven in de Alblasserwaard eraan gewerkt om efficiënter te worden in hun energieverbruik: in hun gebouw, in het zakelijk verkeer en bij het transport van goederen. Het “wiel is gaan draaien”. Er is al veel gebeurd, de deelnemers hebben nog meer energiebesparing op de planning staan en bedrijven geven de opgedane ervaringen, onder andere via dit rapport, door aan andere bedrijven.

Bedrijven hebben elkaar via het convenant ook beter leren kennen, waardoor ze meer van elkaars producten en diensten gebruik maken. Zo draagt het convenant bij aan het cement van de samenleving in de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden.

Naar aanleiding van de ervaringen van de eerste vier convenanten wordt gewerkt aan een nieuw Convenant : EnergieNeutraleRegio. Op deze manier zet Blauwzaam samen met een steeds grotere groep deelnemers telkens weer nieuwe stappen op weg naar de ‘groene en energie-efficiënte’ toekomst van de regio.

Blauwzame dank gaat uit naar Dick Rumpff en Eline van Wel, beleidsmedewerkers duurzaamheid van de Gemeente Gorinchem, die ons hielpen dit vierde Convenant te realiseren. Dank ook aan de Stichting Stimular, en in het bijzonder Willemien Troelstra, voor de technische begeleiding. Een ander woord van grote dank gaat uit naar Bowy van Dam (Aditech), die als “kartrekker” heeft samengewerkt met Blauwzaam en de leden steeds weer heeft voortgeduwd en ervoor heeft gezorgd dat we ook dit jaar weer een mooi resultaat hebben bereikt.

Voor u ligt het afrondende rapport van het Vierde Blauwzaam Energieconvenant.  

Rolia Wiggelinkhuijsen (Secretaris Stichting Blauwzaam) 

Te gast bij Vreugdenhil

Op 23 maart 2017 waren we te gast bij Vreugdenhil, dé producent van melkpoeder te Gorinchem. Christien Hennings, duurzaamheidsmedewerkster nam ons mee met de plannen van Vreugdenhil. Het duurzaamheidsprogramma van dit familiebedrijf omvat begrijpelijkerwijs meer dan milieuvriendelijke fabrieken en kantoren. De duurzame melkveehouderij staat voor belangrijke keuzes. Eén daarvan is uiteraard er samen voor te zorgen dat wil melkpoeder kunnen bijdragen aan de algemene wereldgezondheid er voldoende schoon drinkwater voor iedereen beschikbaar moet zijn. Voor details zie hun duurzaamheidsprogramma.

Wouter Baas, MT-lid vertelde over de plannen om in 2029 klimaatneutraal te zijn. Hoe dat bereikt moest worden was daarna onderwerp van gesprek. Willemien Troelstra van Stichting Stimular verhelderde de overeenkomsten en verschillen tussen fossielvrij, energieneutraal en klimaatneutraal.
En daarna kon het debat losbarsten met een uiteindelijk verrassende uitkomst, namelijk dat een nieuw convenant waarin de partners in de regio gaan samenwerken om in 2030 klimaatneutraal te zijn werd unaniem aangenomen.
Naar goed gebruik werd de netwerkbijeenkomst afgesloten met de mogelijkheid om onder leiding van Bas de nieuwe toren 7 te bezoeken en onder het genot van een drankje en een hapje nog even na te praten.

Te gast bij het Beatrixziekenhuis

Op 29 november 2016 waren we te gast bij Het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Rob Kraan nam ons mee met een rondleiding naar het kloppend hart van het ziekenhuis. Een ziekenhuis is een unieke bebouwde omgeving en vraagt aangepaste energiebesparingsmaatregelen. Ondanks energieslurpende apparaten van deze uniciteit lukt het ook hier om te komen met besparingsmaatregelen en verduurzaming

Thijs Weeda, directeur van Autobedrijf Van Zessen uit Lexmond tapte weer uit een heel ander vaatje. Hij nam ons mee in de trends in het gebruik van de personen- en bestelauto's bij de bedrijven en kon ons laten zien welke maatregelen succesvol zijn. Naast de stappen die het bedrijf zelf al neemt in de verduurzaming daagde hij de deelnemers uit ook hun eigen ambities in zakelijk verkeer, goederen vervoer en mobiele werktuigen onder woorden te brengen. 

 

Naar goed gebruik werd de netwerkbijeenkomst afgesloten onder het genot van een drankje en een hapje.

Te gast bij Meerkerk Houtbouw

Op 12 september 2016 zijn we te gast bij Meerkerk Houtbouw in Hardinxveld Giessendam. Daar zullen we kennis maken met de besparingsmaatregelen van dit bedrijf en tevens tips uitwisselen om jullie nog meer energie / CO2 te besparen en inspiratie te geven om na 2016 te blijven besparen.

 

 

Tweede Tussenrapportage

De definitieve versie van het tweede tussenrapport over het Energieconvenant is compleet. Er zijn ten opzichte van juni alleen een paar tekstuele wijzigingen aangebracht, zo is de naam “Promelca” vervangen door “Vreugdenhil Dairy Foods” en de Rabobank is aangepast naar Alblasserwaard Vijfheerenlanden, maar de essentie en de cijfers zijn gelijk gebleven.

Bijeenkomst Energieconvenant IV verzorgd door Harrewijn brandstofmanagement

In een uiterst gezellige samenstelling werd alweer gewerkt aan de vierde bijeenkomst van Energieconvenant 4. 

Dit keer was het de beurt aan Kees Harrewijn om de leden van ECIV goed te informeren over de mogelijkheden van brandstofbesparing. Hiervoor had Kees twee extra sprekers uitgenodigd: Pleun Rietveld en Stefan Spaas. Vanuit verschillende hoeken werd op deze manier bekeken hoe ondernemers kunnen werken aan besparingen op brandstof gebruik. Voor een indruk van de bijeenkomst zie de slides van de bijeenkomst.

De bijeenkomst startte met een korte toelichting door Rolia Wiggelinkhuijsen over de Stichting Blauwzaam en de informatie die op de website staat over besparingsmogelijkheden. Zij wees vooral op alle links die in de kolom energieneutraal staan.Zij riep ook de leden op om vooral gebruik te maken van de ervaringen uit de drie voorafgaande Energieconvenanten. Alle door het getroffen maatregelen zijn te vinden in de rapportages. 

Na een heerlijk stamppotbuffet konden de drie presentaties van start gaan. Na afloop was er gelegenheid om aan de bar nog eens na te praten.

Energieconvenant IV is van start

27 ondernemende organisaties uit de publieke en private tak ondertekenden op 9 oktober 2014 tijdens het Blauwzaam Symposium hun convenant. 

De bedrijven willen zelf het voorbeeld geven van een duurzame organisatie en hun ambities handen en voeten geven. Met de ondertekening spreken zij af zich te in te zetten voor 10% energiebesparing in drie jaar. De nodige kennis te willen delen en elkaar op een open manier op de hoogte te houden van de vorderingen. 

De zes pijlers met de 27 bedrijven staan op het convenant. 

BlauwZaams vierde energieconvenant een feit

In 2014 is, op 9 oktober, het BlauwZaam Convenant IV getekend door de deelnemende ondernemers uit de regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden.

Doel:
De gezamenlijke doelstelling is om in de komende drie jaren (2014-2015-2016) minimaal 10% energie te besparen en/of duurzaam op te wekken ten opzichte van 2013. Bijvoorbeeld met energiezuinige verlichting of zonnepanelen op het dak.

Samenwerking in de regio is de sleutel naar een duurzame regio. Het is belangrijk dat de opdrachtgevers en ketenpartners het belang inzien en vragen om energiebesparingsmaatregelen. Het convenant kan daaraan bijdragen.

De secretaris van Blauwzaam, Rolia Wiggelinkhuijsen, is verheugd over het enthousiasme van de bedrijven in de regio om zich in te zetten voor een klimaatneutrale regio: “Klimaatverandering is één van de grootste problemen op dit moment, waar we alleen door er gezamenlijk voor te gaan iets aan kunnen doen. Het is mooi dat bedrijven het belang van duurzaamheid inzien. En in veel gevallen levert energiebesparing geld op – zeker op de wat langere termijn.”??De deelnemers stimuleren elkaar om energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken. Door voorbeelden te realiseren en door ervaring met energiebesparing uit te wisselen. De bedrijven gaan aan de slag met onderwerpen als energiebesparing in nieuwbouw, energiebesparing in kantoororganisaties, duurzame mobiliteit en aanpak van duurzame energie.

De bedrijven die nu in het eerste, tweede en derde energieconvenant al samenwerken ondersteunen de nieuwe groep door hun kennis ter beschikking stellen en zo de groep te inspireren om aan de slag te gaan.

Ondernemers en organisaties van Energieconvenant IV

In Energieconvenant IV zijn onderstaande bedrijven betrokken.

Gemeente Gorinchem
Meerkerk Houtbouw, Hardinxveld Giessendam
Meis Brandbeveiliging, Gorinchem
La Ligne Coiffures, Gorinchem
Hans den Baat Olieproducten,Gorinchem
Lumeco, Hendrik Ido Ambacht
Croon, Gorinchem
Aditech, Gorinchem
Merford, Gorinchem
Van Houwelingen Bouw BV., Oud Alblas
Tredion ICT & Telecom, Gorinchem
Klimaatservice Holland, Hardinxveld Giessendam
KIA van Muijlwijk B.V., Schelluinen
Da Vinci College, Gorinchem
Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties Caribabad, Gorinchem
Point to Point Communicatie, Gorinchem
Vreugdenhil Dairy Foods, Gorinchem
Hoveniersbedrijf Van Rosmalen, Gorinchem
Kwakernaak BV, Groot Ammers
De Klerk BV, Werkendam
GCC, Gorinchem
Autobedrijf Van Zessen, Lexmond
WFC Foodsafety, Arkel
Stichting Openbaar Verenigd Onderwijs, Gorinchem
Harrewijn Brandstofmanagement, Giessenburg
Van Boven Kunststofindustrie B.V., Gorinchem
Rabobank Noord & Oost, Gorinchem

Kartrekker Energieconvenant IV

Voor diegenen die mij nog niet kennen, ik ben Bowy van Dam, 22 jaar, woonachtig in Tiel en werkzaam bij Aditech waar ik verantwoordelijk ben voor de Marketing & Communicatie. Toen ik werd gevraagd om kartrekker te worden van dit Energieconvenant hoefde ik daar niet heel lang over na te denken.

Duurzaam ondernemen is geen luxe maar noodzaak! Ik ben van mening dat je niet alleen moet kijken naar het resultaat van je onderneming, maar ook naar de gevolgen van je bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. En niet alleen naar de huidige gevolgen daarvan, maar ook naar de gevolgen in de toekomst.

Daarom ben ik ook erg vereerd om kartrekker te worden van dit Energieconvenant. Ook ben ik benieuwd naar jullie mening en visie op duurzaam ondernemen. Want duurzaam ondernemen doe je immers samen!

Cheers,
Bowy

Planning invulling milieubarometer

Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van de nulmeting van dit energieconvenant. Voor de tussenrapportage is het belangrijk dat wij ons allen houden aan de planning.