BLAUWZAAM SYMPOSIUM VI

6 oktober 2016 in het DaVinci College/Wellantcollege in Gorinchem.

IN DE PERS:
De Stad Gorinchem van 12 oktober 2016

Doe mee, draag bij: BlauwZaam Symposium VI

Werken aan duurzaamheid. Werken met water.

Onze bodem zakt gemiddeld een centimeter per jaar! Dat gaan we met het juiste onderwijs oplossen!

Afvalwater, drinkwater, oppervlaktewater, grondwater... in de regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden hebben vrijwel alle problematieken een relatie met water. Tijdens het BlauwZaam Symposium VI leren we hoe we deze problematieken ons eigen maken en ombuigen naar kansen.

Zoals die verzakking van de veenbodem. Een streekgebonden probleem, met name rond Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. Nu lijkt een centimeter niet veel, maar het staat wel gelijk aan een meter verzakking per eeuw! Belangen zijn tegengesteld. Om het veen niet in lucht te laten opgaan moet je het goed nat houden. Maar we willen ook droge voeten voor landbouw en prettig wonen. Kades en dijken worden instabieler. En die verzakking gaat door verschillende omstandigheden zoals de hogere temperaturen alleen maar sneller. Om dat op te lossen is kennis en inzicht nodig.

Samen met de PPS Waterroute

De scholen kunnen en willen zich profileren in opleidingen die aansluiten op “water” en zoeken naar bestaansrecht en oplossingen met het bedrijfsleven. De BlauwZaam Werkgroep Water (WW) is actief bezig om opleidingen samen te stellen met overheid en bedrijfsleven. Het onderwijs zelf speelt een belangrijke rol door een brug te slaan tussen nieuwe ontwikkelingen en de vertaalslag naar de werkvloer.

Om die reden is een ‘Publiek Private Samenwerking (PPS) Waterroute’ opgezet bestaande uit triple helix partijen op het gebied van water. Vanuit een gezamenlijke aanpak richten de partijen zich op de arbeidsmarkt van de watersector in de regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden. De PPS heeft als opdracht om schoolorganisatie én regionale omgeving opnieuw in te richten op innovatie, integraliteit en cross-over samenwerking.

Symposium VI, 6 oktober in het Wellantcollege, Gorinchem


Kijk, dat zijn onderwerpen die ons allemaal aanspreken en vooral bezighouden. Daarom is het BlauwZaam Symposium voor elke ondernemer uit de regio een must. Gaan we door of gaan we koppie onder?

We gaan door!
Samen duurzaam denken en doen voor een leefbare toekomst!

SAMEN MET DE PPS WATERROUTE

Dit jaar organiseert BlauwZaam haar Symposium samen met de PPS Waterroute.
Het duurzame initiatief waarbij de belangrijke spelers onderwijs – overheid – ondernemers in onze regio met elkaar verbinden. Onderwijs speelt een belangrijke rol door een brug te slaan tussen nieuwe ontwikkelingen en de vertaalslag naar de werkvloer.

DE NATTE KAPSTOK…

Een kapstok, daar hang je van alles aan.
Wat hang je aan de natte kapstok?

Uitgangspunt is dat aan het eind van dit Symposium VI u hebt bepaald wat het zwaarste moet wegen en aan het sterkste haakje moet hangen. En vooral belangrijk is bewustwording van wat er werkelijk op ons af komt. Als u weg gaat aan het einde van het symposium is het belangrijk dat u weet waaraan we gezamenlijk moeten werken.

BlauwZaam heeft een Werkgroep Water. 
Al verkennend en werkend worden we ons er van bewust dat er eigenlijk geen onderdeel is in ons leven, in de regio A&V, in ons werk, in het recreëren, in de bedreigingen (denk aan klimaatadaptatie) dat niet met water te maken heeft.
En denk ook aan de enorme kansen die er voor het grijpen liggen, ook die kunt u koppelen aan water. Welke kansen…?

De Werkgroep Water (WW) gaat interactieve kaarten ontwikkelen.
Het doel daarvan is dat iedereen in onze streek die kan inzien en de verschillende lagen kan bekijken. Daar wordt een platform voor gebouwd. Samen met de scholen.

Feitelijk brengen we in kaart wat de NAP peilen zijn in de verschillende delen van het gebied, de grondwaterstanden, de waterpeilen in de verschillende polders en peilgebieden, de waterspanningen in de diepere grondlagen. De gevolgen van die veranderingen. Wat er gebeurt in verschillende gebieden als er een dijkdoorbraak is. Wat zijn de gevolgen van de klimaatadaptatie die hier een grote impact zullen krijgen en ons leven, werken enz. zullen beïnvloeden. De eerste tekenen daarvan zijn al zichtbaar.

Oplossingen…?
Wat moeten we in A&V doen om een duurzame streek te bewerkstelligen, waar het goed leven, wonen en werken en recreëren is. Vooral ook voor de komende generaties.

Hoe zijn we goede rentmeesters?
Vooral tijdig anticiperen op de komende bedreigingen en van daar uit met visie de kansen die er zijn, benutten.

Dat kan maar vraagt om anders denken en doen van ons allemaal, vooral van onze overheden. Denk aan ruimtelijke ordening, denk aan bouwen (terpen, klimaatdijken), denk aan de agrarische sector die heel grote veranderingen zullen meemaken. Het veen, de bodemdaling, de stijgende grondwaterpeilen en druk door toename van de rivierwaterstanden.

De Werkgroep Water (WW) wil bewustwording creëren op basis van onderbouwing met het kaartmateriaal. Aangeven waar de bedreigingen zijn en waar de kansen. Bewustwording van onderaf, maatschappelijke bewustwording alom waarmee de overheden vanzelf aan het werk zullen gaan.

Kansen zien we in het leggen van koppelingen met partijen in de gebiedsdeal, met Oasen, met zoeken naar oplossingen als klein en kort cyclisch watergebruik, dus ook hergebruik, met het Waterschap als kennisbank en beheerder van water, waterzuivering en beschermer tegen wateroverlast.

Denk aan mogelijkheden van klimaatdijken waarop centra kunnen ontstaan die alle faciliteiten kunnen bieden die toekomstig nodig zijn en die de komende generaties vereisen, waarmee tevens het karakter van de binnenwaard behouden kan blijven. Immers het behoud van dat karakter, zeg maar het streekeigen landschap, vraagt ook om ruimtelijke borging, dat is nogal wat, als u daar verder over gaat nadenken….

Er zijn kansen voor recreatie, voor andere teelten voor onze agrariërs, natuurbeheer en koppeling van gebieden, koppelingen tussen de steden driehoek Schoonhoven, Gorinchem en Dordrecht, de Noordelijke Drechtsteden. Er zijn kansen voor de economie: IHC, Damen, de baggerwereld, Sliedrecht, Boskalis en vele andere bedrijven die in andere sectoren werken die aan water gekoppeld zijn.

We hebben rondom rivieren. We wonen in het land van de molens, Kinderdijk niet te vergeten. We hebben hier wereldwijde reputatie, dat kan benut worden. Ook daar liggen kansen.

Goed voor de lokale economie, water als icoon van onze streek.

EN DE KANSEN VOOR ONDERWIJS!

De scholen kunnen en willen zich profileren in opleidingen die aansluiten op “water” en zoeken naar bestaansrecht en oplossingen met het bedrijfsleven. De Werkgroep Water (WW) maakt graag gebruik van de kansen die er liggen voor het onderwijs dat zich wil profileren in “water” en hier ook actief mee bezig is om opleidingen samen te stellen met overheid en bedrijfsleven.

Denk aan de PPS Waterroute.

MET GASTSPREKERS:

Anne Loes Nillesen van Defacto

Annemarie Moons
bestuursvoorzitter Wellantcollege
samen met
Sybe Schaap
Voorzitter Netherlands Water Partnership

Kennisverhogende workshops!

Het middendeel van het BlauwZaam Symposium VI bestaat uit het volgen van een Workshop. Je kiest uit verschillende Workshops die gegeven worden door mensen die BlauwZaam bezig zijn met water.

De Workshops zijn herkenbaar aan hun kleur. Bij binnenkomst op het Symposium kies je voor de kleur van de Workshop die je graag wilt volgen. Maar let wel, het aantal deelnemers per Workshop is beperkt.

Hieronder vind je een overzicht van de Workshops. Meer informatie krijg je door hier te klikken:

- GA NAAR DE WORKSHOPS -

(Licht)Blauwe Workshop: Roeland Buijsse, directeur Wellantcollege: PPS Waterroute en Regioleren

Groene Workshop: Gerbrand Schutten directeur Aqualiner en Waterbus: Geld verdienen met Openbaar Vervoer en Water

Paarse Workshop: Cees Kwakernaak, Fysisch geograaf bij Alterra: Toekomst veenweiden: kiezen of verliezen

Rode Workshop: Bert Neefjes, Programmasecretaris IJssel-Vechtdelta: Kennis van buiten naar binnen brengen

Oranje Workshop: Bas Noorland, duurzaamheidsmanager IHC: Kansen voor de maritieme sector

(Donker)Blauwe Workshop
BlauwZaam Werkgroep Water: Gevolgen van het klimaat op het water in de waard

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam