Waterkwaliteit, klimaatadaptatie en behoud van het landschap waren bij de start van BlauwZaam nog niet hip en cool. Twee ingrijpende evenementen veranderden op slag onze houding. Piet de Winter kwam in 2012 met een voorstel voor het BlauwZaam Lint en in samenwerking met drinkwaterbedrijf Oasen kwam in 2015 via een gezamenlijk symposium het thema water op tafel.

Meerdere werkgroepen hielden zich vanaf die momenten bezig met Blauw Groen.

Blauwzaam Lint/ Prachtlint
Een initiatief was de ontwikkeling van het BlauwZaam Lint. Een kleurrijke parelketting door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden dat bijdraagt aan een aangename woon- en werkomgeving en een vitale regio.
Dat BlauwZaam Lint is allang niet meer alleen van BlauwZaam. Het is inmiddels iets van de streek geworden en iedereen kan eraan  bijdragen. Daarom ging het lint verder onder de naam 'Prachtlint', met een eigen website www.prachtlint.nl
Om ervoor te zorgen dat de bermen en parels ook goed ecologisch beheerd worden werd op 15 december 2015 werd een beheerconvenant afgesloten.

BlauwGroenFundament
De gevolgen van de klimaatverandering voor de AV zijn niet allemaal bekend. Onderzoek en onderbouwing moeten dat uitwijzen. In 2017 is door de provincie Zuid Holland toestemming verleend om aan dit onderzoek met behulp van het onderwijs vorm en inhoud te geven. Meer lezen over de werkgroep water en haar activiteiten kan. 

Het Prachtlint is ondertussen een breed gedragen initiatief waarmee bedrijven en bewoners de biodiversiteit van de regio vergroten met als resultaat meer kleur in de bermen. Duurzaam ecologisch beheer is een voorwaarde. Het oorspronkelijke plan om van Alblasserdam naar Leerdam een kleurrijk en groen lint met daarlangs mooie parels aan te leggen is gerealiseerd. De route is nu uitbreiding naar Gorinchem en verdichting van het net. Door nieuwe partners toe te voegen aan het Lint breiden we ook uit naar Papendrecht en Hardinxveld Giessendam.

BlauwgroenFundament verzamelt op dit moment data met behulp van studenten uit Gorinchem, Dordrecht en Delft. Op 20 juni presenteerden zij in Kinderdijk de beschikbare gegevens. Langzamerhand wordt ook duidelijk wat de gevolgen zijn van de ingezette klimaatverandering. Om met de gegevens en het onderzoek de bredere discussie te voeren en draagvlak voor het thema water te krijgen organiseert BlauwZaam bijeenkomsten. Recent was dat de kennisuitwisseling over Groene Daken. Samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers en Overheid stond ook hier centraal.

bodemkaart van de AV

Waterkwaliteit, klimaatadaptatie, behoud van het landschap en verbetering van de biodiversiteit staan centraal de komende jaren. Hier ligt een enorme uitdaging voor de werkgroep Prachtlint en de werkgroep Water. 
Welke positie heeft het landschap in de huidige transitie-opgaven? Hoe kunnen we omgaan met en ruimte bieden aan waterberging,natuur-inclusieve landbouw,  zoetwatervoorziening, verzilting, hittestress, energielandschappen ed. Samen maken we ons landschap bestendig voor de transitie-opgaven van deze tijd. 

Prachtlint en Blauwgroenfundament trekken gezamenlijk op om de natuur een stem te geven en draagvlak bij ondernemers, overheid en onderwijs te vinden om gezamenlijk nieuwe concepten te vinden voor de gebiedsontwikkeling. We willen met projecten zichtbaar maken wat de gevolgen zijn en hoe we met de gegevens en de opgebouwde kennis alternatieven kunnen aandragen.
Met betrokken vanuit verschillende maatschappelijke achtergronden, werk, bedrijven en onderwijs, agrarische sector en overheden denken we na over ons gebied.

Symposium VIII sprekers en pitchers

Peter Kwakernaak
Richard Slagboom
Rolia Wiggelinkhuijsen

Aanmelden ook mogelijk vanaf deze plek.