Meer weten over een onderwerp en zoek je contact met een werkgroep?

Zoek je contact met één van de werkgroepen? Kijk dan bij de afzonderlijke werkgroepen?

Samenstelling en werkzaamheden van een werkgroep

Een werkgroep bestaat uit een aantal ondernemers die een bepaald (actueel) thema aanpakken. Daarbij wordt gestreefd naar zo min mogelijk overlap en zoveel mogelijk synergie met reeds bestaande werkgroepen. De leden van de werkgroep zijn Partner van BlauwZaam en tevens dé ambassadeurs voor het duurzame gedachtegoed. De werkgroepen leveren een bijdrage aan de verduurzaming van de regio door het delen van hun kennis. Zij formuleren doelen en resultaten en proberen die, samen met het bestuur en met de commissies, dichterbij te brengen. Zij komen regelmatig bij elkaar en bereiden kennissessies, symposia en ondersteunende projecten voor waardoor een stevig BlauwZaam netwerk ontstaat. Samenwerking met andere organisaties, met name het onderwijs hebben een hoge prioriteit. Uiteraard mits zij waarde(n) toe voegen. Elke werkgroep heeft een contactpersoon, die zowel naar het bestuur als naar andere organisaties voor de verbinding zorgt. De groep schrijft in haar jaarverslag over de ondernomen activiteiten in dat jaar en blikt uiteraard ook vooruit, soms samen met het bestuur en soms met andere werkgroepen.

Thema's

De thema’s worden aangedragen door actieve partners of aangedragen door het bestuur. De bedoeling is interessante thema’s uit te werken die verdieping opleveren, kansen creëren voor ondernemers, voor burgers, agrariërs, de leefomgeving, voor beleidsmakers, de woonomgeving enz. De uitwerking moet leiden tot de ontwikkeling van een integrale duurzame regio. Zie ook missie en doelen.

Rol van het bestuur

De werkgroepen worden zo mogelijk door het bestuur ondersteund met gelden die geworven worden in de vorm van bijdragen van de overheden, bedrijven en middels cofinanciering. Deze geldstromen worden centraal beheerd door de penningmeester van BlauwZaam en het administratiekantoor van BlauwZaam,om een correcte afhandeling en te waarborgen voor de financiers en de eventueel in te zetten betaalde krachten/professionele hulp.

Met de geldstromen  kunnen projectleiders worden aangesteld, om de doelen van de  werkgroepen uit te werken en ze met deze professionele hulp een extra boost te geven.

De doelstelling is om de werkgroepen op een zo hoog mogelijk niveau te laten opereren. Dat creëert kennis en levert werk voor de ondernemers op, koppelingen tussen onderwijs en bedrijven onderling.

De werkgroepen worden ook zo veel mogelijk ondersteund door de commissie Communicatie en PR.